محبوب ترین مقالات

آموزش قرائت و روان خوانی قرآن کریم ۳

آموزش نماز: حرف واو
• تلفظ بیشتر حروف عربی با فارسی یکسان است و تنها یازده حرف فارسی با عربی متفاوت تلفظ می شوند.
• واو در فارسی مثل v و در عربی مثل w تلفظ می شود.(لب جمع و غنچه می شود)
• شنیدن تلفظ واو در سوره ی منافقون آیه ی پنجم