احسان پوراسماعیل در یک نگاه:

Ehsanpouresmaeil.com Eitaa.com/drehsanpouresmaeill https://t.me/drehsanpouresmaeill info@ehsanpouresmaeil.com ehsan_pouresmaeil@yahoo.com dr.ehsanpouresmaeil@gmail.com

متولّد:۱۳۶۰ ،مشهد الرضا(علیه السّلام)
کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز:۱۳۸۲
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران:۱۳۸۵
دکتری تخصصّی علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد  اسلامی تهران:۱۳۹۰

استادیار موسسه آموزش عالی آرمان رضوی مشهد:۱۳۹۶

**************************************************

 الف)آثار و مقاله ها:

۱-کتاب ها:

۱-تألیف کتاب«برکه‌ی ایمان»: چاپ اوّل: ۱۳۷۸، چاپ دوّم: ۱۳۷۹، چاپ سوّم: ۱۳۸۴

۲-تألیف کتاب«نفس های ماندگار»: چاپ نخست: ۱۳۸۱

۳-تألیف کتاب«اگر غدیر نبود»: چاپ اوّل: ۱۳۸۴ در شمارگان ۲۳۰۰۰ نسخه، چاپ دوّم: ۱۳۸۵ در شمارگان ۳۰۰۰ نسخه؛ چاپ سوّم: ۱۳۸۶ در شمارگان ۳۰۰۰ نسخه؛ چاپ چهارم: ۱۳۸۷ در شمارگان ۵۰۰۰ نسخه؛ چاپ پنجم: ۱۳۸۸ در شمارگان ۵۰۰۰۰ نسخه؛ چاپ ششم:۱۳۹۴ در شمارگان ۲۵۰۰ نسخه؛(درمجموع ۸۶۵۰۰ نسخه تا کنون).

مقاله یISI

– Seeing Allah While Dreaming:A Comparison Between Shi‘a and Sunni Beliefs,JOURNAL OF SHI‘A ISLAMIC STUDIES,Winter 2012,Volume V,Issue 1

مقاله های علمی _ پژوهشی

۱_«سرانجام عیسی (علیه السلام) در مقارنه‌ی میان قرآن و عهد جدید»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش نامه‌ی قرآن و حدیث» پاییز ۱۳۸۵(شماره‌ی نخست)

۲_«بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مقایسه‌ی آن با آموزه های وحیانی»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش دینی» زمستان ۱۳۸۵(شماره ی۱۴)

۳_مقاله‌ی علمی _ پژوهشی داخلی: «رویکرد اسلام به عهد جدید»
چاپ در مجله‌ی «صحیفه‌ی مبین» زمستان و بهار ۸۵- ۸۶(شماره ی ۳۹)

۴_«پیش‌گویی قرآن درباره‌ی آینده»
چاپ در مجله‌ی«پژوهش نامه‌ی قرآن و حدیث» تابستان۱۳۸۶(شماره ی ۲)

۵_«تطبیق و مقایسه ی دجّال در اسلام با آنتی کرایست در مسیحیّت»
چاپ در مجله‌ی«پژوهش دینی» بهار ۱۳۸۷ (شماره ی ۱۶)

۶_«نقدی بر نوشتار القرآن و القرائات»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش نامه‌ی قرآن و حدیث» تابستان ۱۳۸۷ (شماره ی ۴)

۷_«درخواست دیدار خدا توسط حضرت موسی(علیه السلام) در تطبیق و مقایسه میان قرآن و تورات»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش دینی» پاییز و زمستان ۱۳۸۹(شماره‌ی ۲۱)
هم‌چنین چاپ درمجموعه مقالات برتر همایش میان رشته‌ای فرجام شناسی با عنوان« فرجام انسان،از نگاه دین، فلسفه و علم»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، اسفند ۱۳۸۹

۸_«نورالانوار در شعر دکتر امیرمحمود انوار»
چاپ در مجله ی «پژوهش دینی» بهار و تابستان ۱۳۹۱(شماره‌ی ۲۴)

۹_«ارزیابی شخصیّت و عملکرد عبدالله بن مسعود»
چاپ در مجله ی «پژوهشنامه ی علوم قرآن و حدیث» بهار و تابستان ۱۳۹۵(شماره ی ۱۸)

۱۰_«ساخت بنا بر قبور در بررسی نگاه شیعه و سلفیه»
چاپ در مجله ی پژوهش نامه ی قرآن و حدیث» بهار و تابستان ۱۳۹۵( شماره ی ۳۲)

 

مقاله های علمی _ ترویجی

۱_«درآمدی بر روش شناسی تفسیر امیرالمؤمنین علیه السلام»
چاپ در مجله‌ی « علوم اسلامی» زمستان ۱۳۸۶(شماره‌ی ۸)

۲_«تخصیص عمومیّت واژه ی «العالمین» در برگزیدگی حضرت مریم«سلام الله علیها»
چاپ در مجله ی «بانوان شیعه» تابستان ۱۳۸۹ (شماره ی ۲۴)

۳_«معناشناسی واژه‌ی رؤیت با تأکید بر مسأله‌ی رؤیت الله»
چاپ در مجله‌ی «منهاج» پاییز و زمستان ۱۳۸۹ (شماره‌ی ۱۱)

مقاله های علمی – تخصصی

۱- مقاله ی«جستاری در پیوند میان علم و حکمت در آیات و روایات»، چاپ در مجله ی علمی_تخصصی«لسان صدق»، زمستان۱۳۹۱(شماره ی۳).

۲- مقاله ی«موانع حکومت عدالت‌محور علوی»، چاپ در مجله ی علمی_ تخصصی«دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان ۱۳۹۴(شماره ۴).

۳-مقاله ی«بازتاب فرایند مجعوله نگاری در اهل تسنّن بر اساس موسوعه الاحادیث و الآثار الضعیفه و الموضوعه»، چاپ در مجله ی علمی_ تخصصی«دانش‌نامه ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان ۱۳۹۵(شماره ۶).

۴- مقاله‌ی«گونه‌شناسی روش تفسیر قرآن به قرآن در روایات تفسیری امام صادق علیه‌السّلام »، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان ۱۳۹۶(شماره۹).

۵- مقاله‌ی«سحر و جادو و میزان تأثیر آن برانسان»، چاپ در مجله‌ی«تحقیقات قرآنی»، دانشکده‌ی علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده‌ی تربیت مدرس مشهد، پاییز و زمستان۱۳۹۷(شماره‌ی۲).

۶- مقاله‌ی«رد ادعای ابن‌تیمیّه پیرامون اصالت سند جمله‌ی «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» در حدیث غدیر»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان۱۳۹۷(شماره‌ی۱۰).

۷-مقاله‌ی«مفهوم عزت نفس در مقایسه میان دیدگاه اسلام و دیدگاه روانشناسان بالینی»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، بهار و تابستان ۱۳۹۸(شماره۱۱).

۸- مقاله‌ی«چرایی عدم بازپس گیری فدک در دوران حکومت ظاهری امیرالمؤمنین(علیه‌السّلام)»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان۱۳۹۸(شماره‌ی۱۲).

۹- مقاله‌ی«حذف نام امیرالمؤمنین(علیه السلام) توسط ابن‌قیّم در جریان مباهله»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، بهار و تابستان ۱۳۹۹(شماره۱۳).

۱۰- مقاله‌ی«نگرش آزمونی به حفاظت از اسرار اهل‌بیت(علیه‌السّلام)»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان۱۳۹۹(شماره‌ی۱۴).

۱۱- مقاله‌ی«روش‌شناسی«مکیال‌المکارم» در ادله‌ی وجوب معرفت به امام زمان(علیه السلام)» چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، بهار و تابستان۱۴۰۰(شماره‌ی۱۵).

۱۲-مقاله‌ی«شیوه‌های حفاظت از اسرار اهل‌بیت(علیه السّلام)و آثار آن»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان۱۴۰۰(شماره‌ی۱۶).

۱۳-مقاله‌ی«استراتژی‌های معنوی در مدیریت استرس، با تأکید بر مطالعه‌ی تطبیقی تعالیم امام رضا(علیه‌السّلام) و آرای روان‌شناسان معاصر»، چاپ در فصلنامه‌ی علمی امام رضا(علیه‌السّلام)و علوم روز، زمستان ۱۴۰۰(شماره‌ی۱)

 

ب)گواهی پذیرش و ارائه‌ی مقاله

مجلات علمی

۱-پذیرش مقاله ی«نگرش شیعه و اهل‌تسنن پیرامون رؤیت خدا در عالم رؤیا»، مجله ی علمی_ پژوهشی، پژوهش‌نامه‌ی قرآن و حدیث، پاییز۱۳۹۰

۲-پذیرش مقاله ی«امکان رؤیت خدا در بررسی انگاره ی ادیان ابراهیمی و بشری»، مجله ی علمی_ پژوهشی، پژوهش‌نامه‌ی قرآن و حدیث، پاییز۱۳۹۰

 

همایش های علمی داخلی و بین المللی

۱-ارائه ی مقاله ی«بهره‌وری از اوقات فراغت در پرتوی آموزه‌های وحیانی»: همایش کشوری سراج منیر، دانشگاه آزاداسلامی اراک، سالن همایش ها،(۱۷/آذر/۱۳۸۵).

۲- ارائه ی مقاله ی«تخصیص عمومیّت واژه ی«العالمین» در اصطفای حضرت مریم(سلام‌الله‌علیها)»همایش کشوری«ابعاد وجودی حضرت زهراء(سلام‌الله‌علیها)»،دانشگاه تربیت مدرّس، سالن اجتماعات شهید مطهّری، (۴/خرداد/۱۳۹۰).

۳- پذیرش مقاله ی«احتجاج امیرالمؤمنین(علیه‌السّلام) به واقعه ی غدیر وخطابه ی آن»،کنگره ی بین المللی الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، پاییز۱۳۹۲

۴- پذیرش مقاله‌ی«سبک زندگی در صحیفه ی سجادیّه با تأکید بر بعد روابط اجتماعی انسان در جامعه»، پنجمین جشنواره ی ملّی صحیفه‌ی سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور، بهار۱۳۹۳

۵- ارائه ی مقاله ی«فرجام بشریت در تطبیق اسلام ومسیحیّت»، کمیسیون جهاد دانشگاهی دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، سالن اویس قرنی مرکز همایش های بین المللی رسول اعظم(علیه‌السّلام)،قم، (۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۵).

۶- پذیرش مقاله‌ی«روش‌شناسی استکبارستیزی در سیره‌ی فاطمی(سلام‌الله‌علیها) بعد از حیات پیامبر اکرم(علیه‌السّلام)»، یازدهمین همایش بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، (فروردین/۱۳۹۷)- انتشار الکترونیکی؛ هم‌چنین ارائه ی مقاله، تالار نور مشهد، (۲۲/فروردین/۱۳۹۷).

۷- پذیرش مقاله‌ی«انگاره‌ی رجعت با تأکید بر شاخصه‌ی تکامل بشریت»،کنفرانس ملی«علوم اسلامی و پژوهش‌های دینی»،کرج، تابستان۱۳۹۷، (نمایه شده درISC و CIVILICA).

۸- پذیرش مقاله‌ی«نقش کفایت افشاء اطلاعات بانک‌ها در ایجاد ثبات مالی»، چهارمین همایش مالی اسلامی، ۱۱/آذر/۱۳۹۷، تهران، دانشگاه الزهراء(سلام‌الله‌علیها)، (نمایه شده درISC وCIVILICA ).

۹- چاپ چکیده‌ی مقاله‌ی«کارکرد معنوی زیارت در تربیت عبادی انسان قرن بیست و یکم با تأکید بر زیارت اربعین»، مندرج در چکیده‌ی مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، مشهد،۱۳۹۷، آستان قدس رضوی، (نمایه شده درISC و CIVILICA).

۱۰- پذیرش و ارائه‌ی مقاله به صورت پوستر«نقش و تأثیرگذاری دستگاه‌های اجرایی کشور بر شیوه‌های آموزشی و نظارتی تربیت اسلامی»، مشهد، اولین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، اسفند۱۳۹۷، (نمایه شده در ISCو CIVILICA).

۱۱- پذیرش مقاله‌ی«نقش تمدن‌ساز حماسه‌ی اربعین حسینی»، همایش ملی اربعین؛ اعتلای نهضت حسینی، تحقق تمدن نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، مهر ۱۳۹۹، (نمایه شده در ISC) و چاپ شده در مجموعه‌ی مقالات.

۱۲- پذیرش، چاپ و ارائه به صورت پوستر مقاله«کاهش افسردگی با ازدواج از منظر اسلام در مقایسه با دیدگاه‌های روان‌شناسان معاصر»، ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، مهر ۱۳۹۹،(نمایه شده در CIVILICA ).

۱۳- پذیرش و ارائه‌ی مقاله به صورت سخنرانی«گونه شناسی روایات إستأنف العمل در منابع حدیثی شیعه»، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، تهران، دی۱۳۹۹، (نمایه شده در ISCو CIVILICA).

۱۴- پذیرش مقاله‌ی«نقش مدیریت جهادی اماکن و آثار اسلامی در ایجاد و مانایی تمدن و فرهنگ اسلامی»، نخستین همایش ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی، ۷/۱۰/۱۳۹۹؛ دانشگاه گلستان،(نمایه شده در ISC).

۱۵- پذیرش و ارائه‌ی مقاله به صورت سخنرانی«استراتژی‌های معنوی در مدیریت استرس با تأکید بر سخنان امام رضا(علیه‌السّلام) و مقایسه‌ی آن با نظرات روان شناسان معاصر»، اولین کنفرانس ملی امام رضا(علیه‌السّلام) و علوم روز، اسفند ۱۳۹۹، (نمایه شده در ISC و CIVILICA).

۱۶- پذیرش مقاله‌ی«نقد اندیشه‌ی شریعتی پیرامون شخصیت حضرت ابوطالب،(علیه‌السّلام)»، همایش بین المللی حضرت ابوطالب(علیه‌السّلام)،مجمع جهانی اهل‌بیت،(علیه‌السّلام)قم، اسفند‌‌۱۳۹۹، (نمایه شده درISC ).

۱۷- پذیرش و چاپ مقاله‌ی«رویکرد اهل تسنن به آمرزش گناهان، ناظر بر روایات«إستأنف العمل»، هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه‌ی علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران»، تهران، بهار ۱۴۰۰ (نمایه شده در ISC و CIVILICA).

۱۸- پذیرش مقاله‌ی«تأثیر امورماورایی در شکل‌گیری تمدن در عصر ظهور امامزمان(عجل الله فرجه) در مقایسه با عصر سلیمان نبی(علیه السلام)»، همایش ملی منجی گرایی در ادیان و مذاهب، دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان، اردیبهشت ۱۴۰۱، (نمایه شده در ISC).

۱۹ پذیرش و انتشار چکیده‌ی مقاله‌ی«نگاهی بر اقتصاد مشارکتی و کارآفرینی پایدار بر اساس آموزه‌های رضوی»، کنگره‌ی بین‌المللی اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه‌ی قرآن و عترت(علیهم السلام)، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(علیه السلام)، فروردین۱۴۰۱، (نمایه شده در ISCو CIVILICA).

۲۰-پذیرش مقاله‌ی«تأثیر امورماورایی در شکل‌گیری تمدن در عصر ظهور امام زمان(علیه السّلام)در مقایسه با عصر سلیمان نبی(علیه السّلام)»، همایش ملی منجی گرایی در ادیان و مذاهب، دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، اردیبهشت ۱۴۰۱، (نمایه شده در ISC).

۲۱-پذیرش، انتشار و ارائه‌ی به شکل پوسترمقاله‌ی«شناسایی اصول تربیتی نامه‌ی سی و یکم نهج‌البلاغه»، اولین همایش ملی تأثیر نهج‌البلاغه در زندگی،مازندران، آبان ۱۴۰۱،(نمایه شده در ISC).

۲۲-پذیرش و انتشار چکیده‌ی مقاله‌ی«تأثیر و نقش علم نجوم در پیشرفت اثربخش تمدن اسلامی»، دومین همایش ملی حکمت و ادبیات در فرهنگ و تمدن اسلامی، دی۱۴۰۱،(نمایه شده در ISC).

۲۳- پذیرش و ارائه به صورت سخنرانی مقاله‌ی«شناسایی مؤلفه‌ها و پتانسیل‌های درونی جهت مهندسی و برنامه‌ریزی فرهنگی»، هفتمین همایش بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و علوم تربیتی، دی۱۴۰۱.

۲۴-پذیرش، ارائه به صورت پوستر و انتشار مقاله‌ی«مروری بر عملکرد برتر سهام اسلامی در بحران‌های جهانی»، هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام، خرداد ‌۱۴۰۲، (نمایه شده در ISC).

 

ج)سایر فعالیّت های پژوهشی

۱_ارائه‌ی پایان نامه‌ی مقطع کارشناسی ارشد در تیرماه ۱۳۸۵و اخذ نمره‌ی ۲۰ با درجه ی عالی با عنوانِ «آینده‌ی بشریت از دیدگاه قرآن و عهد جدید»

۲_همکاری در انتشار مجموعه‌ی مقالات برگزیده‌ی همایش «عرفان، تجربه‌ی دینی و گفت و گوی ادیان»، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان ۱۳۸۸

۳_همکاری در تألیف و نشر کتابِ «جست وجوی حقیقت در کندوکاو مظلومیّت»، دانشگاه تربیت مدرّس، بهار۱۳۹۰

۴_ارائه ی رساله ی مقطع دکتری در شهریورماه ۱۳۹۰ بادرجه ی بسیارخوب باعنوانِ«رؤیت خدا در دیدگاه مفسّران و محدّثان فریقین»

۵_تولید مجازی و مکتوب درس «خاورشناسان و قرآن»مقطع کارشناسی به سفارش دانشگاه قرآن و حدیث، تابستان ۱۳۹۲

۶_مجری طرح پژوهشی گلبن از منظومه ی تربیتی گلشن (آموزه های قبل از بارداری) مجموعه ی فرهنگی سیّدالشهداء علیه السلام، بهار ۱۳۹۳

۷_تألیف بخش دوّم کتاب «قصه ی غفلت ما تاریخی است» با عنوان «پیوندمانا» سال ۱۳۹۴

۸_مستندسازی فعالیّتها و تجربیّات فرهنگی شهرداری مشهد طی سالهای(۱۳۹۲-۹۶)، انتشار در سال ۱۳۹۷

۹_مستندسازی، مدیریت دانش و ایجاد بانک مطالعات اقتصادی شهرداری مشهد، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‌ی شهرداری مشهد،سال ۱۳۹۷

۱۰_نگارش مقاله‌ی «کارکرد معنوی زیارت در تربیت عبادی انسان قرن بیست و یکم با تأکید بر زیارت اربعین»، مندرج در چکیده‌ی مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، مشهد،۱۳۹۷، آستان قدس رضوی (نمایه شده در ISC و CIVILICA )

۱۱-تدوین«مجموعه چکیده ی مقالات علمی اساتید و پژوهشگران موسسه آموزش عالی آرمان رضوی »،چاپ اول،پاییز۱۳۹۸

د)سوابق تدریس

دروس عمومی

۱_واحد علوم و تحقیقات (۱۳۸۶ -۱۳۹۲) : (تفسیرموضوعی،روخوانی و روان خوانی قرآن،مهارتهای مطالعه)

۲_واحد تهران مرکزی (۱۳۸۶-۱۳۹۲): (معارف قرآن)

۳_واحد تهران شرق( ۱۳۸۶و۱۳۸۷): (اندیشه‌ی اسلامی، اخلاق کاربردی، اخلاق اسلامی)

۴_دانشگاه جامع علمی کاربردی: (۱۳۹۳تا۱۳۹۵):(تفسیر موضوعی، اندیشه اسلامی۱و۲، تاریخ اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق کاربردی، دانش خانواده وجمعیّت)

۵-دانشگاه بین المللی امام رضا(علیه السلام):(۱۳۹۵تاکنون):(اندیشه اسلامی ۱و۲)

۶-موسسه آموزش عالی آرمان رضوی:(۱۳۹۸ تاکنون):(انقلاب اسلامی)

۷-مؤسسه آموزش عالی خراسان:(۱۴۰۱ تاکنون): (تفسیرموضوعی).

 

دروس تخصصی

مقطع کارشناسی:

۱_دانشگاه صدرا(۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) : (علوم قرآنی، تفسیر، زبان تخصصی، قرائت ودرک متون حدیثی، تاریخ حدیث، عقاید، اعراب قرآن، اصول و مقدمات تفسیر، روش تحقیق).

۲_دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی(۱۳۹۰-۱۳۹۱) : (تعلیم و تربیت اسلامی، اعراب قرآن، روش تحقیق،تفسیر قرآن).

۳-دانشگاه قرآن و حدیث:(۱۳۹۰ تا۱۳۹۳ -حضوری و مجازی): (آشنایی با وحی و کتب آسمانی، آشنایی با قرآن وعلوم آن، علوم قرآنی،مستشرقان وحدیث، خاورشناسان و قرآن).

۴-دانشگاه جامع علمی کاربردی:(۱۳۹۳تا۱۳۹۵): (علوم قرآنی، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، روش تحقیق، اسرار و معارف حج، شناخت آیات و روایات حج و زیارت، فقه تطبیقی، آشنایی با مذاهب اسلامی).

۵- مؤسسه ی آموزش عالی آرمان رضوی: (۱۳۹۴تاکنون): (تاریخ قرآن، ادبیات عرب۱و۲، تاریخ فرهنگ و زبان عربی، علوم قرآنی۱و۲، اسباب النزول، آشنایی با ادیان بزرگ، تحلیل قصص قرآن مجید، فن ترجمه ی قرآن، تاریخ حدیث، تفسیر موضوعی، تفسیر ترتیبی۱و۲، تفسیرآیات الاحکام، مبانی، اصول و روش تفسیر قرآن، مستشرقین و مطالعات آنان در قرآن، مأخذ شناسی تفاسیر قرآن، مأخذشناسی مطالعات قرآن و حدیث، تناسب آیات و سور، آشنایی با صحیفه‌‌ی سجادیه، ادعیه و زیارات مأثور، آشنایی با احادیث ائمه ،کاربرد هنر و ادبیات در آموزش قرآن و حدیث، فقه‌الحدیث۱و۲و۳، مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین، مصطلح الحدیث، جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر، زبان قرآن، روش‌شناسی مطالعات قرآنی بینا رشته‌ای، آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث۱و۲، روان شناسی در حدیث، روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، روان‌شناسی رشد، روان شناسی دین).

۶-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد: (۱۳۹۵تا۱۳۹۹): (آشنایی با روش‌ها و گرایش‌های تفسیر، تفسیرموضوعی۸، علوم قرآنی، روش تحقیق، تاریخ کتابت قرآن و قرائات، توثیق و تضعیف، روش شناسی مطالعات حدیثی بینا رشته‌ای، کتابشناسی و مأخذشناسی علوم اسلامی باتکیه بر مطالعات قرآن و حدیث، جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر، مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان، فقه الحدیث، روش‌شناسی مطالعات قرآنی بینا رشته‌ای).

۷- مؤسسه ی آموزش عالی حکیم طوس: (۱۳۹۶تا۱۳۹۸): (کلیّات علوم حدیث).

مقطع کارشناسی ارشد:

۱_دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۹۰-۱۳۸۹): (تاریخ حدیث، تاریخ قرآن،قرآن ومستشرقان)

۲_دانشگاه قرآن وحدیث ( ۱۳۹۱-۱۳۹۲):(روش تحقیق، تفسیر۲)

۳-دانشکده تربیت مدرس قرآن(۱۳۹۴ تاکنون):(تفسیر موضوعی،تاریخ تفسیر و روش های آن،تاریخ قرآن۱و۲،روش تحقیق،قرآن ومستشرقان)

۴-دانشگاه بین المللی امام رضا(علیه السلام):(۱۳۹۶ تاکنون):(علوم نهج البلاغه۱و۲،تاریخ تمدن وفرهنگ اسلامی،فرقه های انحرافی،اخلاق واحکام کسب وکار،تاریخ تحلیلی حضرت امیر(علیه السلام)۲،فقه مقدماتی،تاریخ سیاسی واجتماعی اسلام تاسال ۴۱۱قمری،مهندسی و برنامه ریزی فرهنگی)

۵-جامعه المصطفی(صلی الله علیه وآله)العالمیه:(۱۳۹۷-۱۳۹۸):(قرآن ومستشرقان،مقایسه بین قرآن وکتب آسمانی گذشته)

مقطع دکتری

جامعه المصطفی(صلی الله علیه وآله)العالمیه:(۱۳۹۷):(هرمنوتیک وزبان قرآن)

ه)سوابق علمی_ اجرایی:

۱- دانشجوی ممتاز اولین دوره‌ی برگزاری کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۵

۲- سردبیر ویژه نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال امام علی علیه‌السلام

۳- سردبیر اولین نشریه‌ی علمی دانشجویی رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی با عنوان «طریق معرفت» این فصلنامه در زمان فعالیّت این‌جانب موفق به کسب مقامات ذیل شد:

الف) دوّمین نشریه‌ی برتر علمی کشور در سوّمین جشنواره‌ی نشریات دانشجویی سال ۱۳۷۹/ ب) دوّمین نشریه‌ی برتر کشور در دوّمین جشنواره‌ی نشریات بسیج دانشجویی سال ۱۳۷۹

۴- صاحب امتیاز و مدیر مسئول اولین مجله‌ی علمیِ دانشجویان علوم قرآن و حدیث ِواحد علوم و تحقیقات تهران با عنوان «منهاج» از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ (این مجلّه از سال ۱۳۸۹ براساس تصویب کمیسیون مجلّات وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی_ ترویجی شد؛ و هم اکنون در لیست مجلّات ISC کشور قرار گرفت).

۵- عضو انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون و عضو هیأت مدیره‌ی چهارمین و پنجمین دوره

۶- سرپرست کمیته‌ی روابط پژوهشی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال۱۳۸۶-۱۳۸۹

۷- سرپرست کمیته‌ی روابط عمومی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران در سال۱۳۸۶

۸- مدیر داخلی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال۱۳۸۶- ۱۳۹۰

۹- دبیر هیأت مدیره‌ی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال۱۳۸۷ تا۱۳۹۰و۱۳۹۲تا۱۳۹۳

۱۰- معاون مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه ی دینیِ دانشگاه تربیت مدرّس از سال۱۳۸۷-۱۳۹۰

۱۱- عضو شورای فرهنگی دانشگاه تربیت مدرّس(۱۳۸۸و ۱۳۸۹).

۱۲- عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرّس(۱۳۸۹و۱۳۹۰).

۱۳- عضو گروه برنامه ریزی قرآن و عترت واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۹ تا کنون

۱۴- عضو هیأت علمی نیمه وقت موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی صدرالمتألهین، سال ۱۳۸۹

۱۵- همکاری با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:کارشناس برنامه های گامهای ترجمه، مصباح،اشراق و… رادیو قرآن، سال ۱۳۸۹ تاکنون

۱۶- دبیرستاد قربان تاغدیر دانشگاه تربیت مدرّس، سال۱۳۸۹

۱۷- عضوکمیته‌ی علمی همایش بانوان اسوه با محوریّت«ابعاد وجودی حضرت زهرا )سلام الله علیها» دانشگاه تربیت مدرّس، سال۱۳۹۰

۱۸- عضو هیأت علمی نیمه وقت دانشگاه قرآن وحدیث،(پردیس تهران)،۱۳۹۱و۱۳۹۲

۱۹- دبیر هماهنگی کارگروه های علمی همایش ملّی و علمی_ پژوهشی مقصد نهایی جهان(تبیین رابطه ی مبدأ و معاد در ادیان)، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، سال ۱۳۹۲

۲۰- مدرّس ارزیاب درس «مقایسه ی بین قرآن و کتب آسمانی گذشته» مصوّب وزرات علوم برای مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، تولید مجازی دانشگاه قرآن و حدیث(۱۳۹۳-۱۳۹۲)

۲۱- صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله ی علمی_تخصصی«دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»، سال ۱۳۹۲ تاکنون

این مجله همینک درپایگاه‌های CIVILICA، magiran، noormags و پرتال جامع علوم انسانی نمایه می‌شود.

۲۲-  عضو هیأت مدیره‌ی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران، ۱۳۹۴-۱۴۰۰

۲۳- همکاری با صدا و سیمای استان خراسان رضوی، از سال۱۳۹۴ تاکنون: کارشناس برنامه ی شب شرقی

۲۴- مدیر پژوهش مؤسسه آموزش عالی آرمان رضوی،۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱

۲۵-طراح سئوالات المپیاد مقدماتی رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان، ۱۳۹۸

۲۶- سردبیر مجله‌ی خبری آرمان‌نما، ۱۳۹۹

۲۷- داور مجله‌ی علمی«امام رضا علیه‌السّلام وعلوم روز»، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السّلام ،۱۴۰۰ تاکنون

۲۸- داور ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه‌ی پایدار، با نمایه‌یISC، تهران، ۱۴۰۰

۲۹-داور ششمین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی در علوم انسانی، با نمایه‌یISC، تهران،۱۴۰۰

و)سخنرانی و کارگاه های آموزشی:

۱-کارگاه آموزشی«روش تحقیق، پایان نامه و مقاله نویسی»: دانشگاه تربیت مدرّس، سالن هنر(۳/اردیبهشت/۱۳۸۸).

۲- سخنرانی«بررسی آیه‌ی مباهله در نگاه فریقین»: مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه‌ی دینی، دانشگاه تربیت مدرّس، سالن استاد شکویی(۲۲/ آذر/ ۱۳۸۸).

۳- کارگاه آموزشی«شاخصه‌های ازدواج موفق از دیدگاه اسلام»: مرکز تحقیقات فیزیک و پلاسمای واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، سالن کنفرانس‌ها(۳و۱۰/خرداد/۱۳۹۰)

۴- نشست تخصصی«چگونگی اعجاز قرآن در زمانه‌ی ما»، بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سالن بخش دانشگاهی، (۱۱/مراداد/۱۳۹۱).

۵- سلسله نشست‌های تخصصی«الگوی زندگی سالم قرآنی»، دانشگاه قرآن و حدیث، تالارشیخ طوسی، پاییز ۳۹۱

۶- کارگاه بصیرت افزایی«اصالت مهدویت»، واحد علوم و تحقیقات، سالن سمینار دانشکده ی علوم انسانی، تابستان۱۳۹۲

۷-کارگاه«روش مقاله‌نویسی علوم قرآن و حدیث»، دانشگاه قرآن و حدیث مشهد، تابستان ۱۳۹۷

۸- سخنرانی«بازشناسی نقش عیسی مسیح در انقلاب جهانی منجی موعود»، جامعه‌ی اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، آمفی تئاتر دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصادی، (۲/دی/۱۳۹۶).

۹- نشست تخصصی«بررسی شبهات مربوط به شهادت حضرت فاطمه^بارویکرد منابع فریقین»، انجمن علمی دانشکده‌ی تربیت مدرس قرآن مشهد، اتاق جلسات دانشکده، (۲۸/بهمن/۱۳۹۶).

۱۰- سخنرانی«سبک زندگی اسلامی ایرانی و انتظارات از معلم تراز انقلاب اسلامی»، دوره‌ی توانمندسازی معلم تراز انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، (۱۵/ مرداد/ ۱۳۹۷).

۱۱-کارگاه دانش‌افزایی دبیران دین و زندگی ناحیه‌ی ۵ مشهد با عنوان«معاد شناسی براساس آموزه‌های وحیانی»، (۴و ۱۱/ بهمن/۱۳۹۷) به مدت ۸ساعت

۱۲- سخنرانی«شناخت نقش رسانه در تربیت فرزند»، طرح اوقات فراغت کارکنان آستان قدس رضوی، مؤسسه‌ی جوانان آستان قدس رضوی، (۹/ تیر/ ۱۳۹۸).

۱۳- نشست تخصصی«بررسی و نقد روش‌های دعوت و دیدگاه‌های مدعی دروغین یمانی»، انجمن علمی دانشکده‌ی تربیت مدرس قرآن مشهد، سالن اجتماعات شیخ طوسی، (۲/دی/۱۳۹۸).

۱۴- کارگاه«روش مقاله‌نویسی پژوهش‌های میان رشته‌ای دین و علوم انسانی»، مرکز آموزش‌های آزاد آرمان، مؤسسه آموزش عالی آرمان رضوی مشهد،(۷و۸/بهمن/۱۳۹۸).

۱۵- وبینار تخصصی«معرفت امام عصر علیه السلام در عالم میثاق»، انجمن علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد، (۱۴۰۰/۲/۱۵)،(۱۴۰۰/۳/۱۲)

۱۶- وبینار تخصصی«تناسب امام حسین علیه السلام و سوره‌ی فجر»، انجمن علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد(۱۴۰۰/۵/۲۰-۱۴۰۰/۵/۳۰): ۵جلسه

۱۷- کارگاه آنلاین مقاله نویسی ویژه ی دانشجویان گروه معارف اسلامی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی امام رضا علیه‌السّلام(۱۴۰۰/۱۰/۴): ۴ساعت

۱۸- دوره ی آموزشی«اصول دین به زبان کودک»ویژه ی مربیان مهدالرضا علیه‌السّلام، دارالقرآن الکریم، آستان قدس رضوی، (دی و بهمن ۱۴۰۰):۲۰ ساعت

۱۹- وبینارتخصصی«مؤلفه‌های سلامت روان در مکتب امیر غدیر(علیهالسلام)»، مرکز جامع مشاوره ی آستان قدس رضوی،(تیر ۱۴۰۱): ۴ساعت

۲۰-وبینار آموزشی«غدیر، باور فراتر از تاریخ»، معاونت سرمایه ی انسانی آستان قدس رضوی،(تیر ۱۴۰۱): ۲ساعت

۲۱_ وبینار موضوعی«مبانی روانشناختی سوگواری سیدالشهداء(علیه السلام)»، معاونت سرمایه ی انسانی و مرکز مشاوره ی آستان قدس رضوی،(مرداد۱۴۰۱): ۹۰ دقیقه

ز)مصاحبه ها:

۱-روزنامه ی قدس به مناسبت میلاد امام زین‌العابدین علیه‌السّلام با عنوان:«امام سجاد علیه السلام طلایه‌دار سبک‌ زندگی اسلامی بر اساس نیایش»، (۱۳/خرداد/۱۳۹۳).

۲- روزنامه ی قدس پیرامون دعای افتتاح باعنوان:«دعای افتتاح گشایش رحمت خداوند به روی بندگان»، (۱۰/تیر/۱۳۹۳).

۳- ماهنامه ی بین المللی زائر با عنوان:«سبک زندگی اسلامی بر اساس سلوک رضوی علیه السلام »، (آذر۱۳۹۳،شماره ی۲۳۴).

۴- روزنامه ی قدس به مناسبت روز عرفه، باعنوان:«عرفه؛ بهانه‌ای برای شروع مجدد یک زندگی جدید»، (۱۱/مهر/۱۳۹۳).

۵-قدس آن لاین به مناسبت عید سعید غدیر، با عنوان:«خطابه ی غدیر، شناسنامه و مانیفست اسلام است»، (۲۰/مهر/۱۳۹۳).

۶- ماهنامه ی بین المللی زائر به مناسبت عید نوروز با عنوان:«اصول شریعت در نوروز رخ می نماید»، (فروردین  ۱۳۹۴شماره ی ۲۳۶).

۷- خبرگزاری تسنیم، با عنوان: «امام رضا علیه‌السّلام چگونه از سناریوی سیاسی مأمون پرده برداشت؟»، (۱۳/مرداد/۱۳۹۶).

۸- روزنامه ی قدس پیرامون کارکردهای اجتماعی زیارت اربعین با عنوان:«تمرین برای دوران طلایی ظهور»، (۱۷/آبان/۱۳۹۶).

۹- خبرگزاری تسنیم، باعنوان: «متفکران اندیشه خود را برای فهم «ما رأیت الا جمیلاً» به کار گیرند»، (۳/بهمن/ ۱۳۹۶).

۱۰- خبرگزاری تسنیم با عنوان:«معرفت امام، مهم‌ترین مسأله‌ی آفرینش»، (۱۴/اردیبهشت/۱۳۹۷).

۱۱- خبرگزاری تسنیم با عنوان:«پیشینه‌ی غدیر ریشه در نخستین روزهای آفرینش دارد»، (۷/شهریور/۱۳۹۷).

۱۲- خبرگزاری تسنیم باعنوان: «اجتماع اربعین مانور بیداری شیعه است»، (۵/آبان/۱۳۹۷).

۱۳- خبرگزاری تسنیم با عنوان: «ثواب زیارت با معرفت امام رضا علیه‌السّلام »، (۲۳/تیر/۱۳۹۸).

۱۴- خبرگزاری ایکنا با عنوان:«سلمان فارسی؛ پیرو ولایت، حامی فقرا و عالمان»، (۱۴/مهر/ ۱۳۹۸).

۱۵- خبرگزاری تسنیم با عنوان:«امام حسین علیه السلام در منابع اهل‌سنت چطور معرفی شده است؟»، (۹/فروردین/ ۱۳۹۹).

۱۶- خبرگزاری تسنیم با عنوان: «دو استراتژی مهم امام سجاد علیه السلام در عبور از بحران شدید بنی‌امیه»، (۱۱/ فروردین/ ۱۳۹۹).

۱۷-خبرگزاری تسنیم با عنوان:«خدا برترین الگو برای سربلندی از آزمون عصر غیبت را در کربلا نشان داد»، (۲۳/فروردین/۱۳۹۹).

۱۸- روزنامه‌ی قدس پیرامون مناجات شعبانیّه، با عنوان:«قرب الهی از طریق حجّت خدا میسّر می‌شود»،(۲۶/فروردین/۱۳۹۹).

۱۹- خبرگزاری تسنیم با عنوان:«گستره و آثار مواسات در سیره‌ی امام مجتبی علیه السلام »، (۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۹).

۲۰- خبرگزاری بین‌المللی ایکنا، چهار مصاحبه‌ی ویدئویی با عنوان«خلوت و انس در ماه خدا»، (انتشار در ماه مبارک رمضان ۱۴۳۱).

۲۱- خبرگزاری تسنیم با عنوان: «راز انکار شب قدر توسط مخالفان شیعه در کلام امام سجاد علیه السلام »، (۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۹).

۲۲- خبرگزاری بین‌المللی ایکنا با عنوان:«امامت و جهان دین مدارانه»، (۱۸/مرداد/۱۳۹۹).

۲۳- خبرگزاری تسنیم با عنوان:«سرنوشت تمام انسان‌ها به پیام غدیر گره خورده است»، (۱۹/مرداد/۱۳۹۹).

۲۴- خبرگزاری تسنیم با عنوان:«استراتژی خاص امام عسکری علیه السلام برای مدیریت شرایط خفقان(۴/آبان/۱۳۹۹).

ح)یادداشت ها:

۱- یادداشت روز صفحه‌ی معارف روزنامه‌ی قدس به مناسبت میلاد امام هادی علیه‌السّلام با عنوان«کارگاه زیارت غدیریه»، (۲۶/مرداد/۱۳۹۸).

۲-یادداشت روز صفحه‌ی فرهنگی: دین، قرآن و اندیشه‌ی سایت تسنیم به مناسبت عید سعید غدیر با عنوان«آخرین پیام از آخرین پیامبر علیه‌السّلام »، (۲۹/مرداد/۱۳۹۸).

۳- یادداشت روز صفحه‌ی فرهنگی: دین، قرآن و اندیشه‌ی سایت تسنیم به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام با عنوان«اربعین، آغازی دیگر برای یاری امام عالم»، (۲۳/مهر/۱۳۹۸)

۴-یادداشت روزنامه‌ی قدس به مناسبت اربعین حسینی علیه‌السّلام باعنوان«زیارت اربعین، سندی پویا در چشم‌انداز شیعه»، (۲۵/مهر/۱۳۹۸)

۵- یادداشت روزنامه‌ی قدس به مناسبت روز عرفه، باعنوان«عرفه و چالش های فکری انسان معاصر»، (۹/ مرداد/ ۱۳۹۹)

ط)تقدیرنامه ها:

۱- دریافت تقدیر نامه‌ی طرح انتخاب  ۱۴۴ دانشجوی برگزیده‌ی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال۱۳۸۰

۲- دریافت لوح افتخار دانشجوی برگزیده در بخش علمی_ پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال۱۳۸۳

۳- دریافت تقدیرنامه‌ از ریاست محترم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی(جناب آقای دکتر جاسبی) به سبب انتشارمجله‌ی علمی-ترویجی منهاج در چهار سال پیاپی (سومین، چهارمین، پنجمین و ششمین همایش نشریات دانشجویی، سالهای :۱۳۸۵،۱۳۸۶،۱۳۸۷،۱۳۸۸)

۴- دریافت تقدیرنامه به مناسبت کسب رتبه‌ی اوّل مقالات بخش دانشجویی همایش کشوری«سراج منیر» به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال۱۳۸۵

۵- تقدیر نامه‌ی ششمین و هفتمین دوره‌ی معرفی پایان نامه های برتر دانشجویی در بخش دانشگاهی پانزدهمین و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سال۱۳۸۶و۱۳۸۷ (توضیح این که برای اوّلین بار درکشور در دو سال پیاپی تقدیر از یک پایان نامه به عمل آمد).

۶- دریافت تقدیرنامه به عنوان‌ پژوهشگر برتر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در هفته‌ی پژوهش سال۱۳۸۷

۷- تقدیر نامه‌ی ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس(جناب آقای دکتردانشجو) به سبب حضورفعّال در شورای پژوهشی دانشگاه در سال۱۳۸۹

۸- تقدیرنامه ی سرپرست محترم موسسه ی آموزش عالی صدرالمتألهین(جناب آقای دکترمهدی نویدبخش)سال۱۳۸۹

۹- تقدیرنامه ی ریاست محترم دانشکده ی الاهیات وفلسفه واحدعلوم وتحقیقات(جناب آقای دکتراکبری)، جهت انتشار و اخذ درجه ی مجلّه ی علمی- ترویجی منهاج،سال۱۳۸۹

۱۰- لوح سپاس معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(سرکار خانم دکترعصمت سوادی)، به عنوان استاد داور در کرسی‌های آزاد اندیشی، سال۱۳۹۲

۱۱- لوح تقدیر معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی(حجت الاسلام جناب آقای دکتر طه هاشمی)، به عنوان مدیراجرایی جشنواره منطقه‌ای غدیر و مقام اوّل بخش علمی جشنواره، سال۱۳۹۲

۱۲- لوح تقدیر دبیر پنجمین جشنواره ی صحیفه ی سجادیّه(حجت الاسلام جناب آقای عبّاس تقوی)، جهت کسب رتبه ی نخست اساتید کشور در بخش مقاله، سال۱۳۹۳

۱۳- لوح تقدیر دبیر علمی بخش دانشگاهی همایش بین المللی دکترین مهدویّت(جناب آقای دکتر مهدی فیض) جهت کسب رتبه ی برتر مقالات علمی، سال۱۳۹۵

۱۴- لوح تقدیر ریاست محترم جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران(جناب آقای دکتر سید مهدی طبایی) جهت کسب رتبه ی شایسته ی تقدیر بخش آثار ادبی دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویّت، سال۱۳۹۵

۱۵- لوح تقدیر معاون برنامه ریزی و توسعه ی شهرداری مشهد(جناب آقای موسی شربت دار) جهت مستند سازی فعالیّت ها و تجربیّات شهرداری مشهد، سال۱۳۹۶

۱۶- لوح تقدیر معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دبیر یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی(دکتر رضا امانی) جهت انتخاب مقاله‌ی‌ برتر همایش بین‌المللی«قرآن کریم و استکبارستیزی»، سال۱۳۹۷

۱۷- CERTIFICATE و لوح تقدیر دبیر همایش پنجمین جشن ملی غدیر(دکتر مهدیه اسدی مقدم) جهت انتخاب مقاله‌ی برتر، سال ۱۳۹۷ و (۲۹/August/2018)

۱۸- تقدیر نامه‌ی مسئول کمیته‌ی المپیاد مقدماتی دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی منطقه‌ی۹کشوری جهت طرح سؤال المپیادمقدماتی استان‌های خراسان رضوی، شمالی،جنوبی و سمنان(دکتر اسدالله نیکنام)، سال۱۳۹۹

ی)شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی:

۱- کارگاه روش تحقیق دانشکده‌ی علوم حدیث، (به مدت ۸ساعت)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

۲- کارگاه روش تدریس دانشکده‌ی علوم حدیث،(به مدت۴ساعت)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

۳- دوره‌ی آموزشی مهارت‌های عمومی مرکز تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، (به مدت ۴۰ ساعت)، ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

۴-شرکت در کارگاه آموزشی«سنجش و ارزیابی»، مؤسسه آموزش عالی آرمان رضوی، ۱۳۹۶/۱۲/۷

۵- حضور در پنجمین همایش جشن ملی غدیر، سال ۱۳۹۷ و (۲۹/۲۰۱۸/August).

۶- حضور در اولین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السّلام، ۱۳و ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۷- اخذ گواهی‌نامه‌ی«شرایط عمومی تدریس» از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی،۲۸/۷/ ۱۳۹۸

۸- کارگاه آموزشی«طراحی سؤالات امتحانی استاندارد»، مؤسسه آموزش عالی آرمان رضوی، (به مدت ۶ساعت)، ۱۳۹۸/۲/۱۰

۹-کارگاه آموزشی«روشهای نوین و فعّال تدریس»، مؤسسه آموزش عالی آرمان رضوی، (به مدت۲۰ساعت)، ۱۳۹۸/۹/۱۱

 

ک)مشارکت در پایان نامه‌های دانشجویی:

۱- استاد داور پایان نامه‌ی«بررسی تحلیلی سازمان وکالت و نقش آن در عصر امامان ابن‌الرضا علیه السلام »، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۳/۶/۱۹

۲- استاد داور پایان نامه‌ی«تعامل ائمه علیه السلام با عامه از آغاز امامت علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السّلام تا پایان امامت حضرت امام صادق علیه‌السّلام، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۳/۶/۳۱

۳-استاد داور پایان ‌نامه‌ی«تبیین شیوه‌ها و اقدامات غرب در جهت سلطه‌ی فرهنگی برجهان اسلام در دوره‌ی معاصر»، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السّلام، ۱۳۹۵/۶/۲۷

۴- استاد داور پایان نامه‌ی«نگرشی به ابعاد وجودی زن( فردی و اجتماعی) در تحولات اجتماعی جامعه در نگاه تطبیقی امام علی علیه‌السلام و مکاتب غربی»، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السّلام،۱۳۹۵/۶/۲۷

۵- استاد داور پایان نامه‌ی«بازنگری در راهبردهای بین المللی تبلیغ بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و معارف اهل‌بیت علیه السلام »، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السّلام ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۶- استاد داور پایان نامه‌ی«اثرات ارتباط غیرکلامی کارکنان هتل‌های ایرانی بر پاسخ‌های هیجانی زائران خارجی در هتل‌های عتبات عالیات»، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه السلام ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۷- استاد داور پایان نامه‌ی«بررسی تقدس زدایی از شخصیت پیامبر اکرم علیه‌السّلام در صحاح سته با رویکرد قرآنی»، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۸- استاد داور پایان نامه‌ی«بررسی مواجهه مفسّران کلامی اهل‌تسنن با آیات امامت و گونه‌شناسی و نقد لغزش‌های ایشان در فهم این آیات»، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۲۵/۱۱/ ۱۳۹۷

۹- استاد راهنما پایان نامه‌ی«تحلیل قرآنی روایات«إستأنِف العمل» در منابع فریقین»، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

۱۰- استاد داور پایان نامه‌ی«تحلیل قرآنی_تاریخی اخبار نهی از بنای بر قبور»، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

۱۱- استاد داور پایان نامه‌ی«زمینه‌های شکل گیری التقاط از منظر قرآن با تطبیق بر ایران پس از انقلاب»، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۴۰۰/۵/۱۵