محبوب ترین مقالات

شیوه نامه ی نگارش مقاله در مجله ی علمی تخصصی«دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

سه شنبه, تیر ۱۷, ۱۳۹۳ – ۱۳:۴۰
شیوه نامه ی نگارش و ارسال مقاله برای دو فصلنامه ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

۱٫ در این دو فصلنامه، مقاله ای انتشار می یابد که در یکی از عرصه های علوم قرآن و حدیث و یا مباحث میان رشته ای علوم قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.
۲٫ مقاله ی ارسالی در نشریه ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد.
۳٫ مقاله ی فرستاده شده تحقیقی و مستند و براساس معیارهای پژوهشی باشد.
۴٫ حجم مقاله از ۲۰ صفحه فراتر نرود.
۵٫ مقاله با فاصله ی کافی میان سطور و خوانا، با برنامه ی word تایپ شده و فقط از طریق پست الکترونیکی و (dr.ehsanpouresmaeil@gmail.com)به مجلّه ارسال شود، اعلام وصول پس از دریافت مقاله از همین طریق حداکثر بعد از ده روز انجام خواهد گرفت.
۶٫ ذکر مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان، تعیین نویسنده ی مسئول مقاله، به همراه نشانی کامل، شماره تماس و درجه ی علمی هریک به همراه اسکن حکم کارگزینی ضروری است.
۷٫ در صورتی که نویسنده دارای مدرک پایین تر از استادیاری باشد، انضمام اسم یک استادیار ضروری است.
۸٫ مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:
چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، بدنه ی اصلی، نتیجه و فهرست منابع.
۹٫ درج معادل انگلیسی اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.
۱۰٫ ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره ی جلد و صفحه، در داخل پرانتز درج گردد.
۱۱٫ متن مقاله ی ارسالی به زبان فارسی باشد. مجلّه از چاپ ترجمه ی مقاله معذور است، مگر اینکه ترجمه همراه نقد و تحقیق باشد.
۱۲٫ مجله حق رد یا قبول و ویراستاری مقاله را برای خود محفوظ می دارد و از بازگردندان مقاله ی دریافتی معذور است.
۱۳٫ مقاله ها بعد از ارزیابی اولیّه، داوری می شود و پس از تأیید برای چاپ آماده می گردد و در این صورت دو نسخه به نویسندگان مقاله تقدیم خواهد شد.
۱۴٫ مقاله های چاپ شده صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان و صحّت نوشتارهای علمی نیز با آن هاست.

۱۵٫ بنا به مصوبه‌ی شورای سیاست‌گذاری مجله و باهدف ارتقای علمی مجله از سال ۱۳۹۹مقالات نمایه خواهند شد لذا درصورت پذیرش مقاله برای چاپ یا گواهی لازم است نویسنده یا نویسندگان مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به شماره کارت(۸۶۹۶-۵۳۹۲-۶۹۷۴-۶۰۳۷)بانک صادرات به نام آقای احسان پوراسماعیل واریز کنند و فیش واریزی را ایمیل کنند.

• شیوه نامه
پژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به منظور سهولت ارزیابی، آماده سازی و چاپ مقاله ها، نکات ذیل را رعایت کنند:
در تدوین مقاله لازم است این ترتیب رعایت شود:
الف) عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق باشد، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛
ب) مشخصات نویسنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبه ی علمی و سازمان وابسته الزامی است؛
ج) چکیده: قریب به ۱۰۰ تا ۱۵۰واژه به زبان فارسی و انگلیسی به گونه ای که نمایانگر شرح مختصر و جامعی از محتویات نوشتار شامل: بیان مسأله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته های مهم نتیجه ی بحث باشد؛
د) کلیدواژه ها: حداکثر تا ۶واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند و کار جست وجوی الکترونیکی را آسان می سازند؛
ه) درختواره ی مقاله: ارائه ی طبقه بندی محوری ترین مطالب مقاله.
و) مقدمه یا طرح مسأله: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن ها با موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛
ز) بدنه ی اصلی مقاله: در نگارش بدنه ی اصلی مقاله رعایت نکات زیر ضروری است:
۱٫ بدنه ی مقاله که متن اصلی است، پاراگراف بندی شده باشد، به گونه ای که هر پاراگراف (بند) حاوی یک موضوع مشخص باشد.
۲٫ هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار بگیرند.
۳٫ هر دسته از عناوین، ذیل عنوان کلی تر قرار بگیرند، به نوعی که مجموعه ی مقاله از شاکله ی منسجم برخوردار بوده و تقدیم و تأخیر مطلب در آن رعایت شده باشد.
۴٫ در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه («») قرار داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.
۵٫ هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.
۶٫ در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:
-به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم، مرجع مورد نظر بدین صورت ذکر می شود: (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه). در صورتی که نام خانوادگی مؤلف مشترک است، باید اسم وی هم مورد اشاره قرار گیرد. در صورتی که از شخص مورد نظر در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت گیرد؛
-اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت می گیرد:
(نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره ی صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره ی صفحه)؛
-در صورتی که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به این صورت به آن دو اشاره می گردد:
(نام خانوادگی، سال انتشار، شماره ی صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره ی صفحه)؛
-اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر آورده می شود و با ذکر واژه «دیگران» به سایر مؤلفان اشاره می گردد.

هـ) نتیجه: حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰کلمه، حاوی جمع بندی و خلاصه گیری از مهم ترین مسایلی که نویسنده آن ها را در مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.
ی) فهرست منابع: کتب و مقاله هایی که نویسنده در مقاله اش به آنها استناد نموده و یا از آن ها نقل مطلب کرده است.

• روش تنظیم منابع
فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه ای جداگانه براساس حروف الفبا (نام خانوادگی) تنظیم گردد.
-کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نام مترجم/ مصحح، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار.
– مقاله: نام خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره ی مجله، سال انتشار.
-منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، «نام مقاله»، آدرس اینترنتی.
-منابع نامشخص: در صورت تألیف توسط مرکز یا مؤسسه، نام آن ذکر شود و در صورت عدم تألیف توسط نویسنده یا مؤسسه، با نام اثر آغاز می شود.
-عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ «بی جا» (بدون محل نشر)، «بی نا» (بدون ناشر)، «بی تا» (بدون تاریخ) استفاده شود.