محبوب ترین مقالات

مأخذ شناسی تفاسیر قرآن

جمعه, بهمن ۲۰, ۱۳۹۶ – ۲۱:۰۸
هدف: آشنایی با تاریخ، طبقه بندی و تفاسیر برجسته و معتبر فریقین

• تفاسیر مهم شیعه
۱-تفسیر روایی محض
شامل تفاسیر:
۱-۱-تفسیر العیاشی
۱-۲-تفسیر فرات الکوفی
۱-۳-التفسیرالمنصوب الی ابی محمد الحسین بن علی العسکری
۱-۴-البرهان فی تفسیر القرآن
۱-۵-تفسیر نور الثقلین

۲- تفاسیر اجتهادی روایی
شامل تفاسیر:
۲-۱-تفسیر قمی
۲-۲-تفسیر صافی
۲-۳-تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۲-۴-التفسیر الاثری الجامع

۳-اجتهادی جامع
شامل تفاسیر:
۳-۱-التبیان فی تفسیر القرآن
۳-۲-مجمع البیان فی تفسیر القرآن
۳-۳-المیزان فی تفسیر القرآن
۳-۴-تفسیر نمونه
۳-۵-روض الجنان و روح الجنان

۴-تفاسیر موضوعی
شامل تفاسیر:
۴-۱-مدرسه القرآن (صدر)
۴-۲-منشور جاوید (سبحانی)
۴-۳-پیام قرآن (مکارم)
۴-۴-معارف قرآن (مصباح)
۴-۵-تفسیر موضوعی قرآن مجید (جوادی آملی)

• تفاسیر مهم اهل‌تسنن
۱-تفسیر روایی محض
شامل تفاسیر:
۱-۱-تفسیر القرآن العظیم
۱-۲- الدر المنثورفی التفسیر المأثور

۲-تفاسیر اجتهادی روایی:
شامل تفاسیر:
۲-۱-جامع البیان فی تفسیر القرآن:ابن‌ابی‌حاتم
۲-۲-تفسیر القرآن العظیم:ابن کثیر

۳-اجتهادی جامع:
شامل تفاسیر:
۳-۱-الکشاف (زمخشری)
۳-۲-مفاتیح الغیب یا التفسیر الکبیر (فخر رازی)
۳-۳-روح المعانی (محمود آلوسی)
۳-۴-المنار (رشید رضا)
۳-۵-التحریر و التنویر (ابن عاشور)
۳-۶-فی ظلال القرآن (سید قطب)
۳-۷- انوار التنزیل و اسرار التأویل (بیضاوی)
۳-۸-روح البیان (بروسوی)

۴-تفسیر موضوعی:
شامل تفاسیر:
۴-۱-التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم (سمیع عاطف زین)
۴-۲-التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم (مصطفی مسلم)
۴-۳-التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم (محمد البهی)

موضوعات تحقیق:
۱-بررسی روایات فضائل القرآن درکتاب تفسیرعیاشی
۲-بررسی روایات مخاطب قرآن از دیدگاه تفسیر عیاشی
۳-گزارشی از نقل فضائل امامان(علیه السلام)در کتاب شواهد التنزیل از حاکم حسکانی
۴-بررسی شخصیت زید بن علی
۵- گزارشی از محتوای التفسیر المنسوب الی ابی محمد الحسن بن علی عسکری(علیه السلام)
۶- گونه شناسی روایت های اهل تسنن در تفسیر البرهان
۷- گزارشی از بررسی روایات فضیلت عالم و متعلم
۸- بررسی روایات فضیلت قرآن
۹- نکات مهم حدیث ثقلین
۱۰- تحقیق پیرامون روایات «ایاک عنی و اسمعی یا جاره»
۱۱-گزارش روایات ثواب و فضیلت سوره حمد.
۱۲-چگونه می توان غدیر را تبلیغ کرد.
۱۳-بررسی تصریح بر جعلی بودن برخی از احادیث در تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۱۴-بررسی تصریح به تقیه بودن برخی از روایات در تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۱۵-بررسی توجیه برخی از روایات مولف تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۱۶-بررسی شرح بعضی از فقرات برخی از احادیث تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۱۷-بررسی اسرائلیات تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۱۸- رد شبهه ی فضیلت همراهی خلیفه ی اول با پیامبر در جریان هجرت با تأکید بر واژه ی (مصاحبت) در قرآن کریم
۱۹- پاسخ به شبهات اهل تسنن به ویزه فخر رازی پیرامون آیه ی ولایت