محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

مأخذ شناسی تفاسیر قرآن

• تفاسیر مهم شیعه
۱-تفسیر روایی محض
شامل تفاسیر:
۱-۱-تفسیر العیاشی
۱-۲-تفسیر فرات الکوفی
۱-۳-التفسیرالمنصوب الی ابی محمد الحسین بن علی العسکری
۱-۴-البرهان فی تفسیر القرآن
۱-۵-تفسیر نور الثقلین

۲- تفاسیر اجتهادی روایی
شامل تفاسیر:
۲-۱-تفسیر قمی
۲-۲-تفسیر صافی
۲-۳-تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۲-۴-التفسیر الاثری الجامع

۳-اجتهادی جامع
شامل تفاسیر:
۳-۱-التبیان فی تفسیر القرآن
۳-۲-مجمع البیان فی تفسیر القرآن
۳-۳-المیزان فی تفسیر القرآن
۳-۴-تفسیر نمونه
۳-۵-روض الجنان و روح الجنان

۴-تفاسیر موضوعی
شامل تفاسیر:
۴-۱-مدرسه القرآن (صدر)
۴-۲-منشور جاوید (سبحانی)
۴-۳-پیام قرآن (مکارم)
۴-۴-معارف قرآن (مصباح)
۴-۵-تفسیر موضوعی قرآن مجید (جوادی آملی)

• تفاسیر مهم اهل‌تسنن
۱-تفسیر روایی محض
شامل تفاسیر:
۱-۱-تفسیر القرآن العظیم
۱-۲- الدر المنثورفی التفسیر المأثور

۲-تفاسیر اجتهادی روایی:
شامل تفاسیر:
۲-۱-جامع البیان فی تفسیر القرآن:ابن‌ابی‌حاتم
۲-۲-تفسیر القرآن العظیم:ابن کثیر

۳-اجتهادی جامع:
شامل تفاسیر:
۳-۱-الکشاف (زمخشری)
۳-۲-مفاتیح الغیب یا التفسیر الکبیر (فخر رازی)
۳-۳-روح المعانی (محمود آلوسی)
۳-۴-المنار (رشید رضا)
۳-۵-التحریر و التنویر (ابن عاشور)
۳-۶-فی ظلال القرآن (سید قطب)
۳-۷- انوار التنزیل و اسرار التأویل (بیضاوی)
۳-۸-روح البیان (بروسوی)

۴-تفسیر موضوعی:
شامل تفاسیر:
۴-۱-التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم (سمیع عاطف زین)
۴-۲-التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم (مصطفی مسلم)
۴-۳-التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم (محمد البهی)

موضوعات تحقیق:
۱-بررسی روایات فضائل القرآن درکتاب تفسیرعیاشی
۲-بررسی روایات مخاطب قرآن از دیدگاه تفسیر عیاشی
۳-گزارشی از نقل فضائل امامان(علیه السلام)در کتاب شواهد التنزیل از حاکم حسکانی
۴-بررسی شخصیت زید بن علی
۵- گزارشی از محتوای التفسیر المنسوب الی ابی محمد الحسن بن علی عسکری(علیه السلام)
۶- گونه شناسی روایت های اهل تسنن در تفسیر البرهان
۷- گزارشی از بررسی روایات فضیلت عالم و متعلم
۸- بررسی روایات فضیلت قرآن
۹- نکات مهم حدیث ثقلین
۱۰- تحقیق پیرامون روایات «ایاک عنی و اسمعی یا جاره»
۱۱-گزارش روایات ثواب و فضیلت سوره حمد.
۱۲-چگونه می توان غدیر را تبلیغ کرد.
۱۳-بررسی تصریح بر جعلی بودن برخی از احادیث در تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۱۴-بررسی تصریح به تقیه بودن برخی از روایات در تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۱۵-بررسی توجیه برخی از روایات مولف تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۱۶-بررسی شرح بعضی از فقرات برخی از احادیث تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۱۷-بررسی اسرائلیات تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
۱۸- رد شبهه ی فضیلت همراهی خلیفه ی اول با پیامبر در جریان هجرت با تأکید بر واژه ی (مصاحبت) در قرآن کریم
۱۹- پاسخ به شبهات اهل تسنن به ویزه فخر رازی پیرامون آیه ی ولایت