محبوب ترین مقالات

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

اهداف :

– آشنایی با سنت، حدیث، مبانی اعتبار و شیوههای احراز آنها از دیدگاه فریقین

– توانمندی در بهرهگیری از منابع حدیثی شیعه و سنی مطابق با مبانی صحیح

برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شوید.