محبوب ترین مقالات

پنجمین شماره از مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

دو فصلنامه دانشنامه علوم قرآن و حدیث
سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان ۱۳۹۵

• نقد و بررسی موقعیت قرآن کریم هنگام رحلت پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله) در دائره المعارف اسلامی

دکتر نهله غروی نائینی و رقیه کاظمی تبار
• بررسی مقایسه ای مقدمات نماز در اسلام و زرتشت
دکتر عبدالمجید طالب تاش و سعید ششگل نژاد
• بررسی عصمت پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی
دکتر محمد رضا آرام و اکرم معصومی
• امنیت: چیستی، انواع و تأثیر آن بر جامعه با نگاهی به آیات قرآن کریم
مسعود باوانپوری، نرگس لرستانی و سودابه جعفری
• مبانی و شاخص های راهبردی مدیریت اسلامی در حکومت علوی
محیا حکاکان،دکترمهشید السادات طبایی و دکترولی ا…مهدوی
• شجره طوبی از منظر تأویل
فاطمه شمسایی و دکترسیدمحمدرضوی

Scientific Quran Science and Quotes Journal
Spring and Summer 2016, No. 5, 3st year

• Review the position of the Quran during the demise of Prophet (PBUH)In the Encyclopaedia of Islam
Dr.Nahle Qaravi Naiinee & Roqiyeh Kazemitabar

• Comparison of the preliminaries of prayer in Islam and Zoroastrianism
Dr.Abdulmajid Taleb Tash &Saeed Sheshgel Nezhad

• Research on the infallibility of the Prophet from the viewpoint of Allame Tabatabie and Fakhr Razi

Dr.Mohammad Reza Aram& Akram Masoumi

• Security: Form, Types and its impact on society through observation of Quran verses
Narges Lorestani& Soudabeh Jafari & Masoud Bavanpori
• Basics of Islam in the state management and strategic indicators in supernal government
Mahya Hakakan &Dr.Mahshid Sadat Tabaei & Dr.Valiallah Mahdavi
• Shajareh Tuba from the perspective of interpretation
Fateme Shamsaei & Dr.Seyed Mohammad Razavi

 

دانلود PDF:

daneshnameh-Volume5.pdf