تفسیر موضوعی ۸

یکشنبه, شهریور ۴, ۱۳۹۷ – ۱۲:۳۲ هدف: آگاهی از مبانی و معیارهای انطباق قرآن با علوم بشری و تقسیر برخی از آیات علمی قرآن سرفصل:

ادامه مطلب »