محبوب ترین مقالات

اندیشه اسلامی ۱

چهارشنبه, آذر ۱۴, ۱۳۹۷ – ۱۸:۱۴

فهرست مطالب اندیشه اسلامی ۱ :
انسان و ایمان
مفهوم خدا
خدایابی
توحید و شرک
اوصاف خداوند
رستاخیز و جاودانگی انسان

نمونه ی پرسش های درس اندیشه ی اسلامی۱
الف) عبارت درست و نادرست را مشخص کنید.
۱- راه جلوگیری از بحران هویت برای انسان تقویت بنیان اعتقادی است.
۲- بحران هویت عبارت است ازگسترش شکاکیت، نسبیت، پوچ گرایی و از میان رفتن یقین و اطمینان به حقایق.
۳- انحصار راه شناخت به حس و تجربه، بدون تردید عامل شک و تردید در مسائل غیر مادی است.
۴- در بینش اسلامی هدف پیدایش یقین و اطمینان است و شک و تردید نوعی بیماری تلقی می شود و این حقیقت دست یافتنی است.
۵- در بینش اسلامی برخی از رویدادهای زندگی نوعی آزمون الاهی است.
۶- اعتقاد و تصدیق قلبی همیشه مبتنی بر معرفت است، و هر معرفتی ایمان را به همراه دارد.
۷- در بینش اسلامی دین و عقل دو موهبت الهی است، هر کدام دیگری را تأیید و تکمیل می کند.
۸- ایمان به اصول مشترک مبدأ، معاد، رسالت وسایر متعلقات آن دارای درجات و مراتب است.
۹- توجه انسان به خدا هنگام گرفتاریها در پرتوی سیر آفاقی برای هر انسانی ممکن است اتّفاق بیافتد.
۱۰- معرفی معارف دینی توسط افراد ناصالح از عوامل تربیتی و تبلیغی خمول فطرت است.
۱۱- سر خوردگی و بی تفاوتی دینی به دلیل وجود مشکلات یا وسعت امکانات از عوامل تربیتی و تبلیغی خمول فطرت است.
۱۲- حقیقت ذات و به عبارتی موصوف را در صفات الاهی، نمی توان شناخت؛ زیرا ذات و صفات ذات او، مطلق و نامحدود است و احاطه ی اندیشه و فکرمحدود ما بر ذات نامحدود محال است.
۱۳- حقیقت ذات و به عبارتی موصوف را در صفات الاهی، می توان شناخت؛ زیرا ذات و صفات ذات او، مطلق و نامحدود است.
۱۴- نگاه یک سویه به صفاتی از قبیل: غفور، کریم، رحیم، ودود و … مستلزم غرور، ترس و ناامیدی و تحجر و سختگیری خواهد شد.
۱۵- توجه ما به صفات الاهی با قید اطلاق، موجب حرکت ما به طرف کمال مطلق – حرکتی پایان ناپذیر – می گردد و در مواقع انحراف و گناه، توجه ما به رحمت بی پایان الاهی، مانع پیدایش نا امیدی و سرخوردگی می گردد.
۱۶- عامل نقص و نا استواری یا بیهوده کاری، جهل، ضعف و فقر است که هیچ کدام به خداوند راه ندارد.
۱۷- اگر مرگ پایان زندگی باشد، با حکمت الاهی منافات دارد، زیرا آفرینش انسان با آن همه شگفتیهای جسمی و روانی، با این که استعداد حیات جاودانه را دارد، کاری لغو و بیهوده است.
۱۸- یک رویداد علل و عوامل مختلف و بازتابها و جواب گوناگونی دارد که توان شناخت همه آنها را نداریم، فقط به ملاحظه یک بعد آن، قضاوت شر می کنیم.
۱۹- توسل و ارتباط عاطفی با اهل بیت، به عنوان برترین انسانها، بهترین و عملی ترین راه تقرب به خداست.
۲۰- در تمام ادیان الاهی نماز یک فریضه ی واجب بوده است مثلاً حضرت عیسی(علیه السلام) در گهواره و در همان بدو توّلد مردم را به آن فرا خواند.
۲۱- از نماز همان مقدار قبول می شود که با حضور قلب همراه باشد.
۲۲- از آیات قرآنی استفاده می شود که معاد روحانی است، و با جسم مثالی یا صورتهای مثالی که ابداع نفس است تطبیق می شود.
۲۳- آنچه که از آیات متعدد استفاده می شود این است که آخرت تجسم واقیعاتی است که در این جهان وجود داشته است.
۲۴- ازدیاد جمعیت بشری دلیلی بر بطلان تناسخ است، زیرا اگر در هر دوره عده ای به صورت حیوان در آیند، باید شاهد تقلیل جمعیت باشیم.
۲۵- مسخ یک حقیقت قرآنی است و به این معنی است که بر اثر تبه کاری ها، روح به مرحله ی حیوانی سقوط کرده و جسم شکل حیوانی به خود می گیرد.
۲۶- «شبهه ی اعاده ی معدوم» براساس این تصور است که انسان را صرفاً جسم بدانیم جسمی که به کلی متلاشی می شود، ولی اعتقاد ما بر بقاء روح است.
۲۷- طبق روایات فراوان انسان اجزای اصیلی دارد که در هر موقعیت قرار بگیرد هم چنان جزء بدن اصلی باقی می مانند.
۲۸- توبه هنگام مرگ پذیرفته نیست، زیرا توبه برای رفع نقصها و حرکتی به سوی کمال است، و تو به در وقت مرگ چنین خاصیتی ندارد.
۲۹- در قیامت و برای اتمام حجّت بر زنان زیبا و فاسد، حضرت مریم را مثال می آورد، و برای مردان زیبا، حضرت یوسف را، برای افراد گرفتار و مبتلا به سختیها، حضرت ایوب را نشان می دهند.
ب) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
۱- پیرامون «بحران معرفتی» کدام گزینه صحیح نیست؟
الف)منشأ پیدایش این بحران در جهان معاصرانحصارگرایی مکاتب است.
ب)با توجه به ویژگی های دوران جوانی این بحران در وجود انسان رخ می دهد.
ج)راه حل اسلامی بحران معرفتی پیدایش یقین و اطمینان است.
د) در نقد بحران معرفتی معتقدیم راه عقل و دل هم از پاسخ به مسائل حسی و تجربی ناتوانند.
۲- پیرامون«بحران اخلاقی» کدام گزینه صحیح نیست؟
الف)غرائز و شهوات انسان و عدم وجود ایمان به خدا دلیل به وجود آمدن این بحران است.
ب)بهترین مثال برای بحران اخلاقی نوع برخورد کشورهای پیشرفته با جهان سوم است
— ج)راه حل دینی رهایی از بحران اخلاقی، مراجعه به مکاتب مادی و غیر مادی است چرا که به جزئیات مسائل اخلاقی پرداخته اند.
— د) از راه حل های دینی رهایی از بحران اخلاقی می توان به اعتقاد به محاسبه، مجازات و پاداش دقیق و این که همه ی احکام در اسلام معلّل به اغراض است، اشاره کرد.
۳- دلایل به وجود آمدن«بحران روانی» کدام گزینه است؟
الف) غفلت از خود و خدا
ب) نارسایی های روانی
ج) منحصر دانستن نیازها به مادی و جسمانی
د) غرائز و شهوات انسان
۴- کدام گزینه پیرامون«آرامش» صحیح نیست؟
— الف)تنها ایمان به خداوند و انس و ارتباط با اوست که به دل¬ها آرامش می بخشد.
ب)قطع رابطه با خداوند بزرگترین عامل اضطراب و افسردگی برای انسان است.
ج) قطع رابطه با جامعه، بزرگترین کمک انسان برای کسب آرامش است.
د) در زندگی دنیوی فقط انسان مؤمن آرامش دارد.
۵- پیرامون«ایمان وجایگاه آن» کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی وعمل به ارکان است.
ب) قبولی ایمان مشروط به عمل است.
ج) ایمان همه ی عمل و کردار است، و گفتار پاره‌ای از این عمل است.
— د) برخی پاداش های الاهی در قیامت، مشروط به ایمان است.
۶- کدام گزینه با توجّه به مبحث ایمان صحیح نیست؟
الف)با کیفیت و کمیت عمل، درجات ایمان مشخص می شود.
ب)همیشه عمل ارتباط با ایمان دارد .
— ج)حداکثر مراحل ایمان همان اعتقاد به موارد ایمان اصطلاحی است.
— د)در اسلام مسئله ضد عقل وجود ندارد، اما این گونه نیست که همه چیز با عقل قابل شناخت باشد.
۷- پیرامون«ایمان و عمل» کدام گزاره صحیح نیست؟
الف)حداقل مراحل ایمان همان اعتقاد به موارد ایمان اصطلاحی است.
ب)همیشه عمل، ارتباطی با ایمان ندارد.
ج)بین عقل و دین تعارضی نیست. اگر باشد بین احکام عقلی و نقلی است که با قواعد اصول الفقه قابل حل است.
د) شیعه به کارگیری عقل را دراحکام الاهی و معارف دین منکر می شود
۸- کدام گزاره پیرامون فطرت از آیات قرآن استفاده نمی شود؟
— الف) تصریح به فطری بودن دین
— ب)توجه انسان به قدرت برتر
— ج)توجه انسان به خدا هنگام گرفتاریها
د) بدیهی بودن شناخت خداوند
۹- نتیجه ی نگاه یک سویه به صفاتی از قبیل: غفور، کریم، رحیم… کدام است؟
الف)مستلزم غرور بی قیدی و لاابالیگری است.
ب) نگرش مرجئه در گذشته این چنین بود که منجر به غرور روانی شد.
ج) نگاه لیبرالیسم اسلامی در زمان ما این چنین است که منجر به غرور روانی می شود.
د) موجب پیدایش ترس و ناامیدی می شود.
۱۰- پیرامون اندیشه ی تعطیل کدام گزاره صحیح نیست؟
— الف) دانشمندان در گذشته بر این باور بودند که هرگز توان شناخت این گونه صفات را نداریم.
— ب) دانشمندان کنونی بر این باورند که شناخت صفات او برای ما فایده ای ندارد.
— ج) تفاوتی بین صفات خدا و خلقش جز با نقص و کمال نیست.
— د) تأکید قرآن کریم بر تعقل و تفکر با نظریه تعطیل در تضاد است.
— ۱۱- معاد جسمانی و روحانی با کدام دسته از آیات قرآن قابل اثبات است؟
الف) آیاتی که با صراحت اعلام می دارد که انسان را از خاک آفریدیم، به خاکش بر می گردانیم، مجدداً از خاک بیرون می آوریم.
ب)آیاتی که امکان معاد را با داستان های حضرت ابراهیم، عزیر، کهف و معجزات عیسی اثبات می کند.
ج)آیاتی که اعضاء بدن انسان را شاهدان قیامت معرفی می کند.
د) همه ی موارد
۱۲- کدام دیدگاه از نظر شما صحیح است؟
الف) وضعیت نسل کنونی بشر، نتیجه ی عملکرد نسل گذشته است.
ب) روح انسان متناسب با عملکرد خود در بدن حیوانات زشت و زیبا و انسان های خوب و بد به زندگی مجدد ادامه می دهند.
ج) پذیرش مجازات و پاداش اعمال در همین جهان خواهد بود.
د) روح انسان یا به اعلی علیین می رسد یا به اسفل السافلین سقوط می کند.
۱۳- کدام گزینه پیرامون معاد صحیح نیست؟
الف)نفس با گذران عمر بسیاری از استعداد ها و قوای خود را فعلیت می بخشد، و امکان ندارد دو مرتبه به مرحله ی استعداد برگردد.
— ب)معیار در معاد روح و روان است که هرگز به چیزی تبدیل نمی شود.
ج) طبق روایات فراوان، اجزای اصیل انسان بعد از مرگ متلاشی شده و از بین می رود تا در قیامت دوباره به وجود آید.
د) تمام پیامبران همراه با دعوت به توحید، معاد را هم مطرح کرده اند.
۱۴- پیرامون علم خداوند کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) علم خداوند اشتباه و خطا ندارد.
ب) علم خداوند نیاز به ابزار ندارد.
ج) علم خداوند از مفاهیم بدیهی و بی نیاز است.
د) علم خداوندآموختنی نیست.

ج) به پرسش های زیر پاسخ دهید.
۱- بنیان اعتقادی انسان از چه راه هایی تقویت می شود؟
۲- مشخصّات امور فطری را نام ببرید؟
۳- تفاوت روش انبیاء و امامان با روش فلاسفه در چیست؟
۴- تفاوت آیات آفاقی و انفسی را با مثال توضیح دهید؟
۵- نظریه ی تعطیل را در بین دانشمندان جدید و قدیم نقد و بررسی کنید.
۶- نظریه ی تشبیه را بررسی کنید.
۷- نظریه ی خروج عن الحدین را شرح دهید.
۸- ثبات علم خداوند با تغییرات مداوم جهان را چگونه اثبات می کنید؟
۹- علم ازلی خداوند چگونه با اختیار انسان در تنافی نیست؟
۱۰- علم ازلی خداوند و اختیار انسان چگونه با هم جمع می شود؟
۱۱- با توجه به عمومیت قدرت، آیا به محالات تعلق می گیرد؟
۱۲- آیا عمومیت قدرت با اختیار انسان منافات دارد؟
۱۳- آثار روانی و رفتاری اعتقاد به علم و قدرت مطلقه الاهی چیست؟
۱۴- چگونه بر حکمت خداوند استدلال می کنید؟
۱۵- عدل تشریعی را توضیح دهید.
۱۶- فایده ی شرور در چیست؟
۱۷- زیارت قبور اهلبیت(علیهم السلام) و درخواست حاجت و شفاعت از آنان چگونه شرک نیست؟
۱۸- چرا باید خدا را عبادت کنیم؟
۱۹- چهار مورد از اسرار نماز را نام ببرید.
۲۰- چه کنیم تا در نماز حضور قلب داشته باشیم؟
۲۱- کدام دو اصل، مورد اتفاق همه ی ادیان است؟
۲۲- عوامل ترس از مرگ چیست؟
۲۳- شش وصف از اوصاف قیامت را نام ببرید.