محبوب ترین مقالات

برنامه ی رادیویی«شرح و توضیح آیات»

چهارشنبه, مرداد ۱, ۱۳۹۳ – ۱۲:۰۸
رادیو قرآن در تولید جدید این برنامه، قبل از پخش قرائت روزانه به پخش توضیح آیات زیر به کارشناسی دکتر احسان پوراسماعیل خواهد پرداخت.مدّت زمان پخش این برنامه در هر روز حدود پنج دقیقه پیش بینی شده است:

۱- چهارشنبه ۳/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الحج، آیه ی ۳۰ ساعت ۸صبح

۲- پنج شنبه ۴/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی البروج، آیه ی ۱۴ ساعت ۸ صبح

۳- چهارشنبه ۳/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی لقمان،آیه ی ۳۴ ساعت ۱۰صبح

۴- پنج شنبه ۴/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الکهف، آیات ۱۰۷ و ۱۰۸ ساعت ۱۰صبح

۵- شنبه ۶/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الغافر، آیه ی ۱۷ ساعت ۱۰صبح

۶- یک شنبه ۷/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الإسراء، آیات۱۳و ۱۴ساعت ۱۰صبح

۷-دوشنبه ۸/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی مریم،آیه ی ۳۰ ساعت ۱۰صبح

۸-سه شنبه ۹/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی لقمان،آیه ی ۱۸ ساعت ۱۰صبح

۹- چهارشنبه ۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانبیاء،آیه ی ۹۰ ساعت ۱۰صبح

۱۰-پنج شنبه ۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی المؤمنون،آیه ی ۱۲ ساعت ۱۰صبح

۱۱-شنبه ۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الرحمان، آیه ی ۳۳ ساعت ۸صبح

۱۲- شنبه ۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی العنکبوت، آیه ی ۶۹ ساعت ۱۰صبح

۱۳- یک شنبه ۱۴/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی المؤمنون،آیه ی ۲۰ ساعت ۱۰صبح

۱۴- دوشنبه ۱۵/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الفجر، آیه ی ۲۷ تا آخر ساعت ۱۰صبح

۱۵-سه شنبه ۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی ق، آیه ی ۴ ساعت ۱۰صبح

۱۶-چهارشنبه ۱۷/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی قریش ساعت ۱۰صبح

۱۷- پنج شنبه ۱۸/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الأنبیاء، آیه ی ۷۳ ساعت ۱۰صبح

۱۸- شنبه ۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانسان،آیات ۸-۱۱ساعت ۱۰صبح

۱۹- یک شنبه ۲۱/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الهمزه ساعت ۱۰صبح

۲۰- دوشنبه ۲۲/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی المائده، آیه ی ۲۵ ساعت ۱۰صبح

۲۱- سه شنبه ۲۳/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی التین ساعت ۱۰صبح

۲۲- چهارشنبه ۲۴/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی المائده، آیه ی ۱۱۰ ساعت ۱۰صبح

۲۳-پنج شنبه ۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی النازعات ،آیه ی ۳۰ساعت ۸صبح

۲۴- شنبه ۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی آل عمران، آیه ی ۳۵ ساعت ۱۰ صبح

۲۵- یک شنبه ۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الزخرف، آیه ی ۸۶ ساعت ۱۰صبح

۲۶- دوشنبه ۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الرعد، آیه ی ۷ ساعت ۱۰صبح

۲۷- سه شنبه ۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الکهف ، آیه ی ۱۳و۱۴ ساعت ۱۰صبح

۲۸- چهارشنبه ۳۱/اردیبهشت/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی البقره، آیه ی ۱۹۶ ساعت ۱۰صبح

۲۹- پنج شنبه ۱/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانفال، آیه ی ۲۹ ساعت ۱۰صبح

۳۱- یک شنبه ۴/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الفاتحه، ساعت ۱۰صبح

۳۲-دو شنبه ۵/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی آل عمران، آیه ی ۱۳۰ ساعت ۱۰صبح

۳۳-سه شنبه ۶/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی طارق، آیات۱۷-۱۵ ساعت ۱۰صبح

۳۴- چهار شنبه ۷/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الاحزاب،آیات ۲۴ و ۲۵ ساعت ۱۰صبح

۳۵- پنج شنبه ۸/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الاعراف، آیات ۱۴۲- ۱۴۴ ساعت ۱۰صبح

۳۶- شنبه ۱۰/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی البقره،آیات۱-۵ساعت ۱۰صبح

۳۷- یک شنبه ۱۱/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الاحزاب، آیه ی ۳۳ ساعت ۱۰صبح

۳۸- دو شنبه ۱۲/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الضحی ساعت ۱۰صبح

۳۹- سه شنبه ۱۳/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی یوسف، آیه ی ۳ ساعت ۱۰صبح

۴۰- چهار شنبه ۱۴/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الرحمان،آیات ۱و۲ ساعت ۱۰صبح

۴۱- پنج شنبه ۱۵/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی آل عمران، آیه ی ۱۵۳، ساعت ۱۰صبح

۴۲- شنبه ۱۷/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانسان، آیات۵-۷ ، ساعت ۱۰صبح

۴۳- یک شنبه ۱۸/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الفجر، آیات۱۷-۲۱ ساعت ۱۰صبح

۴۴- دوشنبه ۱۹/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الاحزاب، آیه ی۲۸، ساعت ۱۰صبح

۴۵- سه شنبه ۲۰/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی القمر، آیات۵۴ و۵۵ ساعت ۱۰صبح

۴۶- چهارشنبه ۲۱/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی المؤمن، آیه ی ۶۵، ساعت ۱۰صبح

۴۷- پنج شنبه ۲۲/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی النور، آیه ی ۵۵، ساعت ۱۰صبح

۴۸- شنبه ۲۴/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الإسراء، آیه ی۱۳ ،ساعت ۱۰صبح

۴۹- یک شنبه ۲۵/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی فصلت، آیه ی۴۴ ،ساعت ۱۰صبح

۵۰-دو شنبه ۲۶/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی البلد، آیات ۱-۴، ساعت ۱۰صبح

۵۱-سه شنبه ۲۷/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی ق، آیات ۱-۴، ساعت ۱۰صبح

۵۲-چهار شنبه ۲۸/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الصافات، آیات ۷۵-۷۸، ساعت ۱۰صبح

۵۳-پنج شنبه ۲۹/خرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الاحزاب، آیه ی۲۱، ساعت ۱۰صبح

۵۴-یکشنبه ۱/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانفال، آیه ی ۲، ساعت ۱۰ صبح

۵۵- دوشنبه ۲/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانبیاء، آیه ی ۱۰۷، ساعت ۱۰ صبح

۵۶- سه شنبه ۳/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی قمر، آیات ۱-۳ ساعت ۱۰صبح

۵۷- چهارشنبه ۴/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانبیاء، آیات ۸۷ و ۸۸، ساعت ۱۰صبح

۵۸- پنج شنبه ۵/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الکهف، آیه ی۴۶ ساعت ۱۰صبح

۵۹- شنبه ۷/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی فصلت، آیات ۴۱ و ۴۲ ساعت ۱۰صبح

۶۰- یک شنبه ۸/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانعام، آیه ی ۶۰ ساعت ۱۰صبح

۶۱- دوشنبه۹/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی آل عمران آیات ۱۹۳-۱۹۴، ساعت ۱۰صبح

۶۲- سه شنبه ۱۰/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانعام آیه ی ۵۴ ساعت ۱۰صبح

۶۳- چهارشنبه۱۱/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی طه ۲۹-۳۲،ساعت ۱۰صبح

۶۴- پنج شنبه ۱۲/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانشقاق، آیات ۱-۶،ساعت ۱۰صبح

۶۵- شنبه۱۴/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الاسراء، آیات ۲۳ و ۲۴،ساعت ۱۰صبح

۶۶- یک شنبه ۱۵/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی القصص، آیه ی۸۳ ساعت ۱۰صبح

۶۷- دوشنبه ۱۶/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی النصر، ساعت ۱۰صبح

۶۸- سه شنبه ۱۷/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الواقعه آیات۱-۴ ،ساعت ۱۰صبح

۶۹- چهارشنبه ۱۸/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الزخرف، آیه ی ۲۷ ،ساعت ۱۰صبح

۷۰- پنج شنبه ۱۹/تیر/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الناس،ساعت ۱۰صبح

۷۱- یکشنبه ۵/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الطارق، آیات۱۲-۱۴ ،ساعت ۱۰صبح

۷۲- دوشنبه ۶/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی المطففین، آیه ی ۱۸ ،ساعت ۱۰صبح

۷۳- پنج شنبه ۹/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی التکویر، آیات ۱۹-۲۱ ،ساعت ۱۰صبح

۷۴- شنبه، ۱۱/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی فاطر، آیه ی ۳۱، ساعت ۱۰صبح

۷۵- یکشنبه، ۱۲/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الغافر، آیه ی ۳۹، ساعت ۱۰صبح

۷۶-دوشنبه، ۱۳/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الرعد، آیه ی ۱۴، ساعت ۱۰صبح

۷۷-سه شنبه، ۱۴مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی التحریم، آیه ی ۱۰، ساعت ۱۰صبح

۷۸-چهارشنبه، ۱۵/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الانفال، آیه ی ۱۰، ساعت ۱۰صبح

۷۹-پنج شنبه، ۱۶/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الحدید، آیه ی ۵، ساعت ۱۰صبح

۸۰- شنبه، ۱۸/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی البقره، آیه ی ۲۵۲، ساعت ۱۰صبح

۸۱- یکشنبه، ۱۹/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الرعد، آیه ی ۲۰، ساعت ۱۰صبح

۸۲- دوشنبه، ۲۰/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی ابراهیم، آیات ۲۸ و ۲۹، ساعت ۱۰صبح

۸۳- سه شنبه، ۲۱/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الإسراء، آیه ی ۱۴، ساعت ۱۰صبح

۸۴- چهارشنبه، ۲۲/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی البقره، آیه ی ۵، ساعت ۱۰صبح

۸۵- پنج شنبه، ۲۳/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الزخرف، آیه ی۵-۱، ساعت ۱۰صبح

۸۶- شنبه،۲۵/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الحج، آیه ی ۳۸، ساعت ۱۰صبح

۸۷- یکشنبه، ۲۶/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی المؤمنون، آیه ی ۲۹، ساعت ۱۰صبح

۸۸- دوشنبه، ۲۷/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی یوسف، آیه ی۲۴، ساعت ۱۰صبح

۸۹- سه شنبه، ۲۸/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الکهف، آیه ی ۱۳و۱۴، ساعت ۱۰صبح

۹۰- چهارشنبه، ۲۹/مرداد/۱۳۹۳ سوره ی مبارکه ی الأنبیاء، آیه ی ۷۶، ساعت ۱۰صبح