محبوب ترین مقالات

دانش نامه علوم قرآن و حدیث

نظر به مصوبه وزارت علوم مبنی بر اختصاص فضای مستقل برای مجلات علمی، زین پس همه ی اطلاع رسانی های مربوط به مجله ی” دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث” به آدرس http://qsahe.ir  به روز رسانی خواهد شد.

📖 دانشنامه ی علوم قرآن و حدیث

📗 دوفصلنامه ی علمی تخصصی

⚜️ صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر احسان پوراسماعیل

 

❇️ سردبیر: دکتر نهله غروی نائینی