محبوب ترین مقالات

سبک زندگی در صحیفه ی سجادیّه با تأکید بر بُعد روابط اجتماعی انسان در جامعه

چهارشنبه, مهر ۲۸, ۱۳۹۵ – ۱۵:۲۱
Sahifeye Sajadieh lifestyle with an emphasis on human social relations in the community

چکیده
سبک زندگی بر اساس آموزه های دینی بر شکل گیری هویت مطلوب اجتماعی آحاد جامعه بیشترین تأثیر را دارد. یکی از منابع مهم اسلامی که با معرفی فرهنگ اسلامی، می تواند نقش بسزایی در سبک زندگی اسلامی داشته باشد، دعاهای صحیفه سجّادیّه است. بر همین اساس در این پژوهش بر شاخص روابط و رفتار اجتماعی در برخورد با گروه های مختلف جامعه (خانواده، خویشاوندان،‌ دوستان و همسایگان، عموم مردم و جمع،‌ رزمندگان و حاکمان) تأکید شده که به روش مطالعه ی کتابخانه ای و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد: دعای ۲۴ و ۲۵ به ترتیب به وظایف و رفتارهای اجتماعی فرزندان نسبت به والدین و والدین نسبت به فرزندان اشاره دارد و به برخی روابط اجتماعی با عموم مردم در دعای ۲۶ تأکید شده است.

کلیدواژه ها:امام سجاد(علیه السلام)، صحیفه ی سجادیّه، سبک زندگی، روابط اجتماعی، خانواده، خویشاوندان،‌ مردم

در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.