محبوب ترین مقالات

معناشناسی واژه‌ی رویت با تأکید بر مسألۀ رویت الله

پنجشنبه, اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۱ – ۰۸:۳۰
Semantics of the Term Royat (vision) with an Emphasis on Royat-Allah(vision of God)

چکیده
مسألۀ رؤیت الله در زمرۀ مباحث مهم کلامی است که مکاتب مختلف نظریّات متفاوتی در این باره مطرح می کنند.
رؤیت خدا از زوایای مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این امور، معناشناسی واژۀ رؤیت است. هم چنان که در مسألۀ رؤیت شاهد اقوال گوناگونی هستیم، در معناشناسی این واژه هم، هیچ گونه وحدت نظری را در میان مسلمانان ملاحظه نمی شود.
در این مقاله، بعد از بررسی معنای لغوی،اصطلاحی،مجازی،فلسفی و عرفانی واژۀ رؤیت باتوجّه به آن چه که قرآن و عترت به ما در مفهوم این لفظ آموخته اند به معنای اصیل این واژه در رؤیت الله خواهیم رسید.
کلیدواژه‌ها
قرآن،حدیث،رؤیت الله،معناشناسی،اشاعره،معتزله،شیعه،فلسفه،عرفان

در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.