محبوب ترین مقالات

کتاب شناسی و مأخذشناسی علوم اسلامی با تکیه بر قرآن و حدیث

اهداف :

از آن رو که در امر تحقیق و پژوهش، یک رکن اساسی آشنایی با منابع و مآخذ مربوط و برخورداری  از یک شناخت طبقه بندی شده از آنهاست، این درس در راستای یک برنامه پژوهش محور، برای این منظور پیش بینی شده است که چنین بینشی را در اختیار دانشجو قرار دهد. درس حاضر بناست نه تنها منابع تحقیق را در حیطه های مختلف علوم اسلامی به معنای اعم و علوم قرآن و حدیث به معنای اخص به دانشجو معرفی کند، بلکه با ارائه یک نظام سامان یافته و طبقه بندی شده، می تواند نوعی راهنما برای مسیر پژوهشی وی نیز باشد.

برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شوید.