محبوب ترین مقالات

علوم قرآنی ۲(اعجاز، تحریف ناپذیری)

سه شنبه, بهمن ۲, ۱۳۹۷ – ۲۳:۴۹
اهداف: آشنایی با اصالت، حقانیت و اعجاز قرآن ؛ تقویت باور به اصالت و حقانیت قرآن و کسب توانایی دفاع از آن

سرفصل:
۱- اعجاز:
۱-۱- مفهوم شناسی
۲-۱- تفاوت معجزه با کارهای خارق العاده
۳-۱-ابعاد اعجاز
۴-۱- ادله ی اعجاز قرآن

۲- سلامت قرآن از تحریف
۱-۲- اقسام تحریف
۲-۲- ادله ی سلامت قرآن از تحریف