مأخذ شناسی تفاسیر قرآن

• تفاسیر مهم شیعه ۱-تفسیر روایی محض شامل تفاسیر: ۱-۱-تفسیر العیاشی ۱-۲-تفسیر فرات الکوفی ۱-۳-التفسیرالمنصوب الی ابی محمد الحسین بن علی العسکری ۱-۴-البرهان فی تفسیر

ادامه مطلب »

علوم قرآنی ‌۱

تاریخ قرآن ۱٫پژوهشی در تاریخ قرآن/ محمدباقر حجتی/ تاریخ قرآن. ۲٫تاریخ جامع قرآن کریم/ ابوعبدالله زنجانی/ تاریخ قرآن. ۳٫تاریخ جمع قرآن کریم/ سید محمدرضا جلالی

ادامه مطلب »